Das Atmende Klarsein (fragment)

1982
Electronique
Flûte