Das Atmende Klarsein (fragment)

1982
Flauta
Electrónica